Ontvang meerdere offertes van verhuisbedrijven bij u in de buurt!

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan verhuizers.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Verhuizers.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Verhuizers.nl.

Verhuizers.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Verhuizers.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Verhuizers.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Verhuizers.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Verhuizers.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Definities

Verhuizing 

Het transporteren/verhuizen van (een deel) van de inboedel van een persoon of bedrijf.

Opdrachtgever

Persoon of bedrijf dat een aanvraag voor verhuis/transportdiensten plaatst op de website van verhuizers.nl

Opdrachtnemer 

Bedrijf of persoon dat verhuis c.q. transport diensten aanbiedt.
 
Verhuisovereenkomst 

Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het uitvoeren van een verhuizing.
 

Verhuizers.nl is een site van de besloten vennootschap A.F. Holding van Leeuwen B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32140564, gevestigd op Cannenburgerweg 67 1244 RH Ankeveen.


Verhuizers.nl biedt een online platform waarbij personen en bedrijven een verhuizing of een verhuisklus (hierna “verhuizing”) kunnen plaatsen en boeken. Verhuizers.nl is bemiddelaar met het oog op het tot stand brengen van een verhuisovereenkomst tussen klant (hierna “opdrachtgever”) en het verhuisbedrijf/de verhuizer (hierna “opdrachtnemer”). Als u een verhuizing boekt via verhuizers, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de door u geselecteerde opdrachtnemer. Verhuizers.nl is geen partij bij de verhuisovereenkomst tussen klant en opdrachtnemer.

Op de dienstverlening door verhuizers.nl zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door naar deze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken erkent u en stemt u er mee in dat u de onderhavige algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Specificatie

Het is van groot belang dat u als klant en opdrachtgever zorgvuldig aangeeft welke spullen, de hoeveelheid en eventuele bijzonderheden verhuisd moeten worden. Foutieve, onvolledige en misleidende omschrijving kan tot problemen leiden bij de uitvoering van de verhuizing. Dan blijkt de verhuiswagen niet groot genoeg of blijken speciale verhuismiddelen zoals takels, liften en dergelijke nodig. Dat kan tot extra kosten leiden of zelfs tot de onmogelijkheid de verhuizing op de overeengekomen condities uit te voeren.

Algemeen

De gebruiker/klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn;
De gebruiker/klant dient altijd geldige en volledige contactgegevens te verstrekken en moet altijd over een goed werkend emailadres en mobiel telefoonnummer beschikken;
Verhuizers.nl behoudt zich het recht voor gebruikers/klanten te weigeren, zonder opgave van redenen;
Indien de klant/gebruiker een rechtspersoon of bedrijf is dan garandeert de persoon die de aanvraag indient, dat hij/zij bevoegd is namens de rechtspersoon of dat bedrijf te handelen.

 

De verhuizers.nl site werkt, als volgt:

De gebruiker/klant meldt op de site de concrete vraag naar verhuisdiensten: de omvang, de datum, vertrek en aankomstplaats, bijzonderheden.
Opdrachtnemers die zijn geregistreerd bij verhuizers.nl kunnen offreren op de gevraagde verhuisdienst, op basis van hun eigen verhuisvoorwaarden.
Door de acceptatie van de offerte van de opdrachtnemer door de gebruiker/klant komt een bindende overeenkomst tot stand tussen uitsluitend gebruiker/klant en opdrachtnemer.

Annulering

Annuleringsvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van het uitvoerende verhuisbedrijf. Dit is onderdeel van de verhuisoverkomst dat tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Toepasselijk recht, geschillen

Verhuizers.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uitlatingen – prijs c.q. data/tijds of dergelijke afspraken – uitvoering van de verhuisovereenkomst tussen de klant en de opdrachtnemer. Verhuizers.nl spant zich in vraag en aanbod bij elkaar te brengen, daarmee is de relatie en verantwoordelijkheid in de breedste zin mogelijk beëindigd.