Ontvang meerdere offertes van verhuisbedrijven bij u in de buurt!

Goede keuze verhuisbedrijf

Als u gaat verhuizen, is het begrijpelijk dat u van tevoren een goede inschatting krijgt van de eventuele kosten. Zodra u offertes ontvangt, dan zult u zien dat de prijs waarschijnlijk uit meerdere componenten bestaat.

Een verhuisprijs bestaat uit een groot gedeelte uit ingezette manuren. Zo kan het zijn dat de verhuizers extra kosten berekenen voor een lange looproute die zij moeten afleggen voor de verhuizing. Het is daarom van belang dat u goed aangeeft welke afstand de verhuizers zullen afleggen. Verhuizers zijn graag goed geïnformeerd zodat er voorzichtig en nauwkeurig te werk kan worden gegaan volgens een strakke planning met juist materiaal.

Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat een prijs uiteindelijk onder de richtprijs blijft.

Anderzijds kan de prijs hoger zijn dan verwacht. De nacalculatie is zeer belangrijk aspect bij het vergelijken van verhuizers. Verhuizers proberen de kosten van een verhuizing zo goed mogelijk in te schatten, maar het is moeilijk uit te sluiten dat er bijvoorbeeld toch een verhuislift ingezet had moeten worden of dat een bank net niet door de gang past. Dit kan ervoor zorgen dat de verhuizing toch langer duurt dan gepland. Daarom is het van belang dat verhuizers van tevoren goed weten wat hun te wachten staat.

Wij raden je ook aan om zorgvuldig de algemene voorwaarden van een verhuizer door te nemen. Hierin zijn grote verschillen te vinden.

Maak bij uw keuze aan zeker gebruik van reviews door onafhankelijke sites, zodoende krijgt u een goed totaal beeld hoe een verhuizer zijn werkzaamheden uitvoert.

Zoals bij ieder beroep spelen ervaring en professionaliteit ook bij verhuizers een belangrijke rol. Een geroutineerde verhuizer werkt slimmer en is beter ingespeeld op andere verhuizers in het verhuisteam. De kans op schade, klachten of uitloop is bij ervaren verhuizers aanzienlijk kleiner. Het is daarom verstandig om bij het vergelijken van verhuizers te kijken naar hoe lang de desbetreffende verhuizer ervaring heeft in het vak.


Certificaten

In de verhuiswereld worden er een aantal certificaten, vergunningen of (keurmerken) uitgegeven. Ook bestaan er brancheorganisaties. Hieronder worden de belangrijkste verhuis certificaten en vergelijkbare zaken samengevat.

 

Erkende Verhuizers  

Ongeveer de helft van de verhuizers in Nederland is aangesloten bij de brancheorganisatie van Erkende Verhuizers. Een verhuisbedrijf dat zich Erkend Verhuizer mag noemen dient zich te houden aan de afgesproken algemene voorwaarden, garantie en verzekering. Dit certificaat wordt door veel klanten als gunstig bestempeld.

Erkende Verhuizers dienen zich tevens te houden aan eisen op het gebied van milieu, kwaliteit en veiligheid. Een overkoepelend orgaan is aangesteld om dit te controleren. Ook wordt een Erkende Verhuizer geacht ervaren en gediplomeerd personeel in dienst te hebben.

 

NIWO

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is de vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de wet ‘Wegvervoer Goederen’ verleent de NIWO Eurovergunningen aan ongeveer 12.000 transportondernemingen die in Nederland actief zijn met het goederenvervoer over de weg. De vergunningsplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg, zo ook voor veel verhuizers.

 

ISO 9001

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die een aantal reglementen heeft vastgesteld. Als een bedrijf voldoet aan hun eisen, kunnen zij een certificaat krijgen. Om de normeisen van ISO 9001 te verwezenlijken, dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen.

 

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die door ISO werd ontwikkeld. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en eventueel zelfs verminderd worden.

 

AEO

Het AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) wordt door Douane afgegeven aan organisaties die op internationaal niveau actief zijn. In het AEO-concept gaat het om het waarborgen van veilig goederenverkeer in de hele logistieke schakel. De focus van dit certificaat ligt op het evalueren van het waarborgen zelf en de veiligheidsprocedures in algemene zin, niet op de controle van individuele goederentransacties.

Het AEO-concept gaat uit van beveiliging van de hele supply chain (ketenbenadering). Zo wordt   de goederenstroom van de producent tot aan afnemer onder de loep genomen. Buiten de EU zijn andere systemen van toepassing. Deze zijn vergelijkbaar zijn met het AEO-concept. Vergelijking is mogelijk dankzij een standaard die door de Wereld Douane Organisatie (WDO) is ontwikkeld.

 

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om aannemers op een veilige manier te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

 

FAIM+

Het FIDI-FAIM certificatieprogramma (FIDI Accredited International Mover) vereist dat internationale verhuizers een periodieke onafhankelijke beoordeling van hun intercontinentale verhuisactiviteiten laten uitvoeren door een autonoom onderzoek. Dit onderzoek wordt iedere drie jaar uitgevoerd.

Dit garandeert dat FIDI bedrijven werken volgens een algemene wereldwijde standaard, zodat internationale verhuisdiensten constant, kwalitatief goed en op effectieve manier kunnen worden uitgevoerd. Het verschaft ook een transparant mechanisme dat zorgt voor een constant hoge standaard.

Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker geeft een FAIM-gecertificeerd bedrijf vertrouwen dat het bedrijf de markt kent. Zo blijven zij op de hoogte van de vereiste bronnen en know-how om het werk op de juiste manier uit te voeren.

 

FEDEMAC

De Federation of European Movers Association (FEDEMAC) is een Europees orgaan dat is opgericht om de verhuisindustrie op Europees niveau te promoten. Het lidmaatschap is voornamelijk samengesteld uit nationale verhuisverenigingen.

 

IAM

De IAM staat voor International Association of Movers en representeert ruim 2000 bedrijven in meer dan 170 landen. Naast verhuizers hier ook partners aangesloten die gespecialiseerd zijn in het leveren van allerhande diensten gerelateerd aan verhuizingen. Aansluiting bij IAM betekent kracht, vertrouwen, diversiteit, ethiek, betrouwbaarheid en controleerbaarheid.

 

Algemene voorwaarden

De algemene- en verzekeringsvoorwaarden kunnen sterk verschillen tussen verhuizers. Erkende verhuizers scoren goed op verzekering (tenminste tot €100.000) en garantie. Andere verhuizers scoren goed op annuleringsvoorwaarden en betaling van overuren. Wij raden iedere klant aan de algemene voorwaarden van iedere verhuizer goed door te lezen voordat een bod wordt geaccepteerd.